Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Översättarnas materiella villkor i Sverige

Urval

Språkurval

Alla

Referenser

 • Oscarsson, Ingemar
 • "Fortsättning följer" : följetong och fortsättningsroman i dagspressen till ca 1850 / Ingemar Oscarsson. – Lund : LiberLäromedel, 1980. – (Litteratur, teater, film Press & litteratur)
 • Torgerson, Sten
 • Översättningar till svenska av skönlitterär prosa 1866-1870, 1896-1900, 1926-1930 = : [Translations into Swedish of prose fiction between the years 1866-1870, 1896-1900 and 1926-1930] / Sten Torgerson. – Göteborg : Litteraturvetenskapliga inst., Univ., 1981. – (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet)
 • Mral, Brigitte
 • Våld, moral och andeväsen : Romaner på Lindhs förlag 1800–1820
 • Ingår i: Lindhs litterära industri. Ett tryckeri och förlag i Örebro. – 1990, s. 65-82
 • Torgerson, Sten
 • Fiktionsprosa på svenska 1866-1900 : en utgivningsstatistik / Sten Torgerson. – Uppsala : Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala universitet, 1990. – (Litteratur och samhälle)
 • Originalspråk: Engelska
 • Svedjedal, Johan
 • Bokens samhälle : Svenska bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 1887-1943. – Stockholm : Svenska bokförläggarefören. : [Forum], 1993
 • Torgerson, Sten
 • Översättare av fiktionsprosa på den svenska bokmarknaden 1866-1900 : en frekvensundersökning / Sten Torgerson. – Göteborg : Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., 1996. – (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet)
 • Björkman, Margareta
 • Original och översättning : om två romaner av Restif de la Bretonne / Margareta Björkman. – Uppsala : Univ., Avd. för litteratursociologi, 1996. – (Litteratur och samhälle)
 • Wollin, Lars
 • Från Heliga Birgitta till Barbara Cartland : kring den svenska översättningens språkhistoria. – Stockholm : Natur och kultur, 1998
 • Ingår i: Med andra ord. – s. 62-91
 • Artikeln tidigare publicerad i: Tidskrift för litteraturvetenskap, 1994, 23:3/4, s. [3]-24
 • Kleberg, Lars
 • Inledning. – Stockholm : Natur och kultur, 1998
 • Ingår i: Med andra ord : texter om litterär översättning. – s. 7-22
 • Furuland, Gunnel
 • Bibliografi över svenska skönlitterära häftesserier 1833-1851 : L.J. Hiertas Läsebibliothek, N.H. Thomsons Kabinetsbibliothek och Nya svenska parnassen, Östlund & Berlings Originalbibliothek, Albert Bonniers Europeiska följetongen / förtecknade och kommenterade av Gunnel Furuland. – Stockholm : Kungl. biblioteket, 2006. – (Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis)
 • Wollin, Lars
 • Öfversättaren i det nittonde seklet
 • Ingår i: Gränslösa texter : Perspektiv på översättning. – 2007, s. 163-194

I artikeln omnämnda verk

 • Schück, Henrik
 • Den svenska förlagsbokhandelns historia. – Stockholm : Norstedt, 1923
 • Tykesson, Elisabeth
 • Rövarromanen och dess hjälte i 1800-talets svenska folkläsning. – Lund : Gleerup, 1942
 • Bennich-Björkman, Bo
 • Författaren i ämbetet : studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550-1850. – Stockholm : Svenska bokförlaget, 1970
 • Hansson, Stina
 • "Afsatt på swensko" : 1600-talets tryckta översättningslitteratur. – Göteborg : Litteraturvetenskapliga institutionen, 1982. – (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet ; 5)
 • Björkman, Margareta
 • Om översättning av romaner under 1700-talets senare hälft : En förstudie
 • Ingår i: Fiktionens förvandlingar. En vänbok till Bo Bennich-Björkman. – 1996, s. 31–71.
 • Hjelm-Milczyn, Greta
 • "Gud nåde alla fattiga översättare" : glimtar ur svensk skönlitterär översättningshistoria fram till år 1900 / av Greta Hjelm-Milczyn ; [bildredaktör: Harry Järv]. – Stockholm : Carlsson, 1996
 • Furuland, Gunnel
 • Romanen som vardagsvara : förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier. – Stockholm : LaGun, 2007. – (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala)