Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Ericus Benedicti Schroderus

Urval

Språkurval

Alla

Om Ericus Benedicti Schroderus

 • Schück, Henrik
 • Om Ericus Bendicti Schroderus. – Stockholm : Norstedt, 1923
 • Ingår i: Den svenska förlagsbokhandelns historia. – Del 1, s. 131 f.
 • Estborn, Sigfrid
 • Om Ericus Bendicti Schroderus. – Stockholm : Diakonistyrelsen, 1929
 • Ingår i: Evangeliska svenska bönböcker under reformationstidevarvet. – s. 274 f.
 • Collijn, Isak
 • Om Ericus Bendicti Schroderus. – Uppsala : Svenska litteratursällskapet, 1942
 • Ingår i: Sveriges bibliografi : 1600-talet. – sp. 838–842
 • Ståhle, Carl Ivar
 • Om Ericus Bendicti Schroderus. – Stockholm : Norstedt, 1975
 • Ingår i: Vers och språk i Vasatidens och stormaktstidens svenska diktning. – s. 133, 418
 • Hansson, Stina
 • Om Ericus Bendicti Schroderus. – Göteborg : Litteraturvetenskapliga institutionen, Universitet, 1982
 • Ingår i: "Afsatt på swensko" : 1600-talets tryckta översättningslitteratur. – s. 71 f.
 • Norberg, Axel
 • Ericus Schroderus som kulturspridare och propagandamakare. – Stockholm : Kungliga biblioteket, 1998
 • Ingår i: Några hyll(nings)centimeter : festskrift till Folke Sandgren den 15 februari 1998. – s. 390–392
 • Innehåll:

  Se fulltext

 • Burius, Anders
 • Ericus B Schroderus
 • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 31 (2000-2002), s. 612- 616
 • Innehåll:

  Se fulltext

Översättningar i bokform

 • Jakob I, kung av England
 • Regium donum : eller konungzlig förähring ... : konungs, Jacobi, then förste med thet namnet, konung j Engelad, ... hwilken H. K. Mayst. sin äldste son ... Henrico hafwer tilskrifwit / nu nyligen förswenskat aff Erico Schrodero. – Stockholm : Amund Olufsson, 1606
 • Originalspråk: Engelska
 • Nya upplagor: Stockholm, 1660, 1678
 • Sleidanus, Johannes
 • Een kort och ganska nyttigh historia om the fyre högste och förnemligeste regementer vthi werldenne, hwilke elliest kallas monarchier, nembligen thet babyloniske, persiske, grekiske och romerske, alt ifrån syndafloden intil keyser Carl then femtes tidh : fordom vthaf ... Johanne Sleidano vppå latin ... tilsamansatt. såsom och een continvation alt ifrån keyser Carl, in til nu regerande romerske keyseres Rudolphi then II tidh, vthdragen vthur ... Matthæi Dresseri Isagoge historia / och nu nyligen på swensko vthsatt af Erico Schrodero. – Stockholm : Andrea Gutterwitz, 1610
 • Originalspråk: Latin
 • Gadh, Hemming
 • En sanfärdigh oration och trogen förmaning, som vthaf ... Hemming Gadd, fordom electo til Linköping, vthi Swerikis rijkis rådz och biscopars närwaru, för ett hundrade åhr sedan är proponerat och framstält worden vppå latijn ... / öfwersättning Ericus Benedicti Schroderus. – Stockholm : Amund Olofsson, 1611
 • Originalspråk: Latin
 • Jacobi, Leonhardus
 • En christelighit och liuflighit tröstbreef, huruledes och hwar medh sigh en christen vnder kors och bedröfwelse trösta skal : fordom författat aff Leonhardo Iacobi Northusiano och ther hoos en hugneligh tröstpsaltare / aff Erico Schrodero publicerat och vthgången. – Stockholm : Christoffer Reusner, 1911
 • Originalspråk: Latin
 • Nya upplagor: Götheborg,1669
 • Grundeligit förswaar vthöfwer the fyre twistighe artiklar, emellan oss och calwinisterna, såsom är : Om then helge natwarden, om Christi person, om thet h. dopet, och Gudz ewiga försyyn. Såsom the för någre åhr sedan, vti landskapet och churförstendömmet Saxen, vti theses och antitheses vtaf the förnemlige theologis, Martino Miro, Georgio Mylio, Ægidio H / vthtolckade aff Erico Benedicti. – Stockholm : hoos Anund Oluffsons effterl. enckia, 1612
 • Originalspråk: Latin
 • Ratke, Wolfgang & Helwig, Christoph & Jungius, Joachim
 • Berättelse om Wolfgangi Ratichii Didactica eller lärekonst, therutinnan han wijsar och ledsagar vngdomen, på hwadh sätt han ganska lätteliligen och med en hast förvtan twång och förtreet, kan lära och författa tungomålen : Stält och skriffuin vtaff några professoribus vthi vniversitetet Jena ... / förswenskat aff Erico Schrodero. – Stockholm : tryckt i Stockholm, aff Ignatio Meurer, 1614
 • Originalspråk: Latin
 • Casmann, Otto
 • Ottonis Casmanni Andeligh rustkammar til dödhen : hwarutinnan vnderwijses, hurulunda en from christen må efter Gudz wilie begge delerna öndska, så wäl gerna at leffua, som gerna och wiliogt at döö. Vthi åthskilielighe christelighe beredelser, andelighe öffningar, och gudelige böner. Alle sorgfulle och be / nu nyligen förswänskat aff Erico Schrodero .... – Stockholm : tryckt aff Christoff Reuszner, 1615
 • Originalspråk: Latin
 • Nya upplagor: Stockholm : Praelo Schroderiano, anno M. DC XXXIV., 1634
 • Am Wald, Georg
 • Georgij am Waldt ... Rättegångs Oordning, hwarutinan förhandlas och tilkenna giffs, huru then ledhe sathan igenom dommarenar, kärande och swarande, advocaterne, procuratorerne, witnen och andre slijke rättegångs personer, vnderstundom stichtar .... / öfwersättning Ericus Benedicti Schroderus. – Stockholm : Prælo Reusner, 1616
 • Originalspråk: Tyska
 • Nya upplagor: Stockholm, 1619
 • Guevara, Antonio de
 • Hof-folcks wäckiare, theruthinnan medh monge herlige lärdomar och märkelige exempel beskriffues och affmålas, hurulunda en hofperson sig emot hwar och en skal förholla, ... / vthtolkat aff Erico Schrodero. – Stockholm : tryckt aff Christoph. Reusnero, 1616
 • Originaltitel: Menosprecio de corte y alabanza de aldea
 • Originalspråk: Spanska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1539
 • Pacianus, Fulvius
 • Fvlvii Paciani Discursus politicus, de vero iustoqve principe: Thet är: Huru en furste sitt land och folk vt-öfwer huilket Gudh honom satt och förord-nat hafwer, sålunda regera och styra skal, at hans vndersåter honom tillijka och på en tijdh fruch-ta, så / uthtolckat och förswenskat af Erico Schrodero. – Stockholm : tryckt aff Christoph. Reusnerus, 1616
 • Originaltitel: Discursus politicus, de vero iustoqve principe
 • Originalspråk: Latin
 • Cousin, Gilbert
 • Hwszdräng : om tiänarnas plicht emot sine herrar och hwszbönder, : een nyttigh book, skriffuin på latin aff Gilberto Cognato .... ; theslijkes S. Bernhardi Epistel om hwszsorg, ... / förswenskade aff Erico Schrodero. – Stockholm, 1617
 • Originalspråk: Latin
 • Nya upplagor: Stockholm, aff Henrich Keyser, kongl. booktryckiare, åhr 1683
 • Kegel, Philipp
 • Philippi Kegelij tolf andelige betrachtelser, hwaruthinnan författas ganska härlige och tröstrijke böner, hwilke ähre thet faste och helsosamme medler, hwarigenom man sigh en nådigh Gud, itt frihdsamt och roligit samwete, och på sidstonne then ewige lijfz / uthtolckat och förswänskat af Erico Schrodero. – Stockholm : tryckt vhti Stockholm, hos Olof Olofsson, 1617
 • Originaltitel: Zwölff geistliche Andachten
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1614
 • Nya upplagor: Stockholm, 1620, 1328, 1635, 1642, 1652, 1667, 1670, 1677, 1682
 • Hutter, Leonhard
 • D. Leonhardi Hvtteri Compendium locorum theologicorum : hwaruthinnan then christelighe tronnes artiklar ... kortelighen blifwa författade / vthtolkade af Erico Schrodero. – Stockholm : tryckt i Stockholm, hoos Ignatium Meurer, 1618
 • Originaltitel: Compendium locorum theologicorum
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1609
 • Kort berättelse, om the förnemligste orsaker, hwarföre Gudh esomofftast plägar heemsökia land, städher och folck, och vthi synnerheet sine egne, med margehanda olycko aff krijgh, pestilentie och dyyr tijdh ... / vthtolkat aff Erico Schrodero. – Stockholm : Chr. Reusner, 1618
 • Originalspråk: Tyska
 • Johannes Magnus
 • Joannis Magni Swea och Götha Crönika : hwaruthinnan beskrifwes, icke allena the inrikis konungars lefwerne och namnkunnige bedriffter vthi theras eghit fosterland: ... vthan och the vthländske göthers loflighe regimente och store mandom, som the på många ortar vthöfwer wijda : werlden, och sär / och nu på swenska vthtålkat aff Erico Schrodero. – Stockholm : tryckt vthi Stockholm, hoos Ignatium Meurer, 1620
 • Originaltitel: Historia de omnibus Gothorum Sveonumque regibus
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1554
 • Neander, Michael
 • Michaelis Neandri, Menniskie spegel, thet är: om menniskian för fallet, effter fallet, effter nyia födelsen, effter vpståndelsen: om menniskiones saligheet, hwarutinnan hon består, hwarigenom hon henne bekommit och behollit hafuer : om then ewigha glädien och frögderjka lijffuet vthi Gudz rijke, theslijkes om Gudz vthkorade, theras ähra och herligheet. Om helffuetit, såsom ock diefflarnas och the otrogne ogudachtiges, förrhenskul fördömde menniskiors ewige jämer, qwaal, grååt och tan / vthtolkat aff Erico Schrodero. – Stockholm : hoos Ch. Reusner, 1622
 • Originaltitel: Geistlicher Menschen-Spiegel. Das ist: Von dem Menschen vor und nach dem Fall, nach der Auferstehung ...
 • Originalspråk: Tyska
 • Sachs, Michael
 • Kyskheets spegel alle christelige vngerswenners och jungfrugers : hwaruthinnan then edle dygden, tucht och kyskheet ... affmalat warder / vthtolkat af Erico Schrodero. – Stockholm : Ignatius Meurer, 1622
 • Originaltitel: Zuchtspiegel aller christlichen jungen Gesellen und Jungfrauen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1596
 • Nya upplagor: Stockholm, 1657, Götheborg, 1688, Stockholm, 1726
 • Commynes, Philippe de
 • Philippi Cominei Grundelighe beskrifwelse om allehanda wichtige handlingar, som emellan konung Ludwijk then elleffte, medh thet nampnet, aff Frankrijke, och then nampnkunnige krijgshiälten hertigh Carl aff Burgund, som kallas then frijdsamme : sedan och hwadh sigh vthi konung Carl then ottondes aff Franckrijke regiments tijdh, räknandes ifrån åhr 1464. in til 1497. effter Christi börd vthi Frankrijke och Engeland, vthi Burgund och Nederland, theszlijkes vthi Italien om konungerijket Neapolis, s / vthtolkat och förswenskat af Erico Schrodero. – Stockholm : Tryckt vthi Stockholm, hoos Ignatium Meurer, 1624
 • Originaltitel: Cronique et hystoire contenant les choses advenues durant le règne du roy Loys XI
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1552
 • Crüger, Johann
 • Andelighe meditationes, eller troones öffningar, hwarvthinnan the förnemligste wår christelige religions puncter innerligen taghas vthi betrachtande: them man vthi thene sidste och fahrlige werldennes tijdh, särdeles emot then calviniske sächten, ... / vthsatte på swenska, aff Erico Schrodero. – Stockholm : hoos Chr. Reusner, 1626
 • Originalspråk: Tyska
 • Mentzer, Balthasar
 • Christeligh vthi Gudz ord wälgrundat berättelse, om the fyra förnemlige stycker aff wår christelige lära : stält på spörsmål och swar, genom Balthasarem Mentzerum ... / vthtolkat aff Erico Schrodero. – Stockholm : Christoffer Reusner, medh translatoris egen bekostnadh, 1626
 • Originalspråk: Tyska
 • Usselinx, Willem
 • Vthförligh förklaring öfwer handels contractet angåendes thet Södre compagniet vthi konungarijket i Swerighe / Och nu aff thet nederländske språket vthsatt på swenska, aff Erico Schrodero. – Stockholm : tryckt i Stockholm, aff Ignatio Meurer, 1626
 • Originaltitel: Grondich discours over desen aen-staenden vrede-handel
 • Originalspråk: Nederländska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1607
 • Guevara, Antonio de
 • En herligh och lustigh tractat om hoflefwernetz förtreet och mödesamheet, deszlijkes landzbygdens eller bondewäsendetz lustigheet och beröm : hwarvtinnan medh ganska nyttighe warningar och exempel blifwer förklarat, hwarföre itt eensamt lefwerne på landzbygden är bättre och säkrare än hoflewernet : deszlikes medh hwad olägenheter hofwäsendet bekajat och beswärat är / aldraförst publicerat på hispaniska, och nu förwänd och transfererat på wårt swenske tungomål aff Erico Schrodero. – Stockholm : Tryckt i Stockholm, hoos Ignatium Meurer, 1629
 • Originaltitel: Aviso de privados y doctrina de cortesanos
 • Originalspråk: Spanska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1539
 • Nya upplagor: Nu andra gången, tryckt i Stockholm, hoos Niclas Wankijff, kongl. boktr. åhr 1675
 • Müller, Lorenz
 • Doct. Laurentii Mulleri ... Korte och sanfärdige beskrifwelse om någre förnämlighe och tänckwärdighe saker, som vti the tre stormächtige konungars och potentaters, k. Johan then III. til Swerighe, k. Stephani Battori til Polen, ... / vthtolkade och publicerade aff Erico Schrodero. – Stockholm : hoos Ignatium Meurer, 1629
 • Originalspråk: Latin
 • Loperus, Christianus
 • Laniena Pasvvalcensis, thet är ett missive, om thet omenniskliga tyrannij och förstöring, som sigh vthi Pasewalk tildraghit haffuer : til en godh wän vthi Penkun, ifrån en aff Pasewalk, som en slijk ohörligh och otrolig ondska war vnsluppen, och the ochristeliga keyserske soldaters diefwulske mootwilligheet haffuer medh allsomstörsta harm most höra och åskoda / öfwersättning Ericus Benedicti Schroderus. – Stockholm : Ignatius Meurer?, 1631
 • Originalspråk: Tyska
 • Osiander, Lucas
 • Then christelige kyrkiones historia : hwarvthi förhandlas om alla märkelige och namnkunnige saker, som vppå sextonhundrade åhr, räknandes ifrån wår frälsares Jesu Christi födelse in til thenna tijdh, ... sigh tildraghit hafwa. ... : sönderskifftat vthi tree tomos eller deelar. ... / vthtolkat aff Erico Schrodero. – Stockholm : aff translatoris egen typographia, 1635
 • Originalspråk: Tyska
 • Donrätl, Ferdinand
 • Then romerske kyrkiones wederstyggelige förföljelse och reformation, som alt här til vthöfwer Tydskland och Behmen förd, jemwäl öfwer wijdha werlden aff then jesuitiske andan at föras beslutit, ... / vthhtolkat aff Erico Schrodero. – Stockholm : publicerat aff translatoris egen typographia, 1637
 • Originaltitel: Beschreibung der abscheulichen Persecution und Reformation der Römischen Kirchen i Böhmen, Mähren, Oesterreich etc.
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1631
 • Albertinus, Aegidius
 • Aegidii Albertini Hortulus muliebris quadripartitus, thet är: Thet qwinlighe könetz lustgård, vthi fyra åthskillighe deelar afdeelt ... : then förste deelen: Om barnetuchtan, och i synnerheet om jungfrwståndet, huru förtreffligit thet är, theszlijkes, huru jungfrwer sig förhålla skole, så at the medh tijden måge nååitt ih et saligt och önskelighit echtenskap / öfwersättning Ericus Benedicti Schroderus. – Stockholm : Vthgången och publicerat af translatoris eghen typographia, 1638
 • Originalspråk: Tyska
 • Nya upplagor: Stockholm : Amund Grefwe Aff translatoris egen typographia. Anno 1645 ; Götheborg, tryckt hoos Amund Grefwe, åhr 1675
 • Är egentligen en översättning från Albertinus tyska översättning av Juan de la Cerda: Vida politica de todos los estados de mugeres, skriven 1501, tryckt 1599

 • Mornay, Philippe de
 • Philippi Mornæi ...mennisklige lefwernes och afgångs, sampt heela wandels christelighe och gudelige betrachtelse / aldtaförst vtgången på fransöska, sedan på latin, och nw sidst ther af förwänd på thet swenska tungemålet genom Ericum Schroderum. – Westeråås : Peder Wald, 1639
 • Originalspråk: Franska
 • Källtitelns språk: Latin
 • Wudrian, Valentin
 • Kors-schola, : thet är: Een vtförligh christeligh vnderrättelse om thet saliga korset, hwilket är alle rätsinnige christnes hofferga ... : Af Gudz ord och namnkunnige kyrkio-lärares tröst- skrifter sammanfattat / vthtolkat af Erico Schrodero. – Stockholm : tryckt i Stockholm, aff Ignatio Meurer, 1641
 • Originaltitel: Schola crucis et tessera christianismi
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1634
 • Nya upplagor: Götheborg, tryckt aff Amund Grefwe, åhr 1664, 1679
 • Comenius, Johann Amos
 • Informatorium maternum eller Moder-schola, thet är : een richtigh och ögonskijnligh berättelse, huru föräldrarna ... vthi the förste sex åhren, ... barnen til saligheet vpfostra och öfwa skole ... / vttolkat af Erico Schrodero. – Stockholm : Tryckt i Stockholm af translatoris egen typographia, 1642
 • Originaltitel: Informatorium maternum
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1632
 • Bayly, Lewis
 • Praxis pietatis, : thet är: Gudachtigheetz öfnings andre deel ... : samt itt nyttigt företaal om samwetzens pröfwande och någre märkelige slijke betrachtelsers exempel / uthtolkat af Erico Schrodero. – Stockholm : Henrich Keyser, 1643
 • Originaltitel: The Practice of Piety, directing a Christian how to walk that he may please God
 • Originalspråk: Engelska
 • Källtitelns språk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1613?
 • Nya upplagor: Stockholm, 1644
 • Mollerus, Martin
 • Praxis evangeliorum, eller Huus-postilla för alle fromme och gudfruchtige hierta, som sigh vthi thenna yttersta werldenes tijdh ifrån hennes syndachtige lopp afsöndra, och wårs Herres Jesu Christi vppenbarelse medh glädje förwänta / nu på thet swenska tungomålet förwänd, genom Ericum Schroderum. – Stockholm : tryckt i Stockholm, medh translatoris bekostnat, 1643
 • Originaltitel: Praxis evangeliorum
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1601
 • Nya upplagor: Stockholm, 1652, 1675
 • Arndt, Johann
 • Doct. Johannis Arendtz, ... Paradijs lustgård, öfwerflödeligen medh gudachtigheet och margahanda christelige dygder vpfylt: ... / transfererat och affsatt på wårt swenske tungomåål, genom Ericum Schroderum. – Nyköping, 1646
 • Originaltitel: Paradiesgärtlein voller christlicher Tugenden....
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1612
 • Nya upplagor: Stockholm, tryckt hoos Henrich Keyser medh egen bekostnat, åhr 1648 ; Götheborg, tryckt hoos Larsz Lönbohm, åhr 1682 ; Stockholm, 1731, 1733, 1745, 1762, 1780
 • Hunnius, Nicolaus
 • Doct. Nicolai Hunnii epitome credendorum, eller then christlige lärones korta extract: så myckit enom christnom til sijn siäls saligheet at weta och troo, högnödigt och nyttigt är, vthaff Gudz ord författat och sammandragit / och igenom Ericum Schroderum vthtolkat. – Nyköping : tryckt i Nyköping åhr 1647 aff Amnund N. Grefwe, 1647
 • Originaltitel: Epitome credendorum oder Inhalt christlicher Lehre
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1625
 • Carion, Johannes
 • Chrönika Carionis, jfrån werldennes begynnelse, in til keyser Carl then femte : uppå thet latiniske språket författat, och medh månge sköne historier, ... förmerat och förbättrat, först aff herrn Philippo Melanthone, och sedan aff doctore Casparo Peucero / men nu aff thet tydske, in på wårt swenske tungomål vthtolkat genom Ericum Schroderum, .... – Nyköping : tryckt hoos Amund Nilszon Grefwe, på hans egen typographia, 1649
 • Originaltitel: Chronica Carionis
 • Originalspråk: Latin
 • Källtitelns språk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1533
 • Hildebrand, Wolfgang
 • Wolffgangi Hildebrandi Magia naturalis : libri quatuor: thet är: Fyra besynnerlige böcker aff vndersamme konster, författade vthi åthskillige naturalium rerum secretis : allom ährebare och lofflige konsters kärhafwandom til märckelig nytta, sampt synnerligh lust och wälbehagh, nu nyligen förswän / öfwersättning Ericus Schroderus. – Stockholm : Henrich Keyser, 1650
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1615
 • Livius
 • Then nampnkunnige skribentens Titi Livij aff Padua Historia, om romerske rijksens första vrsprung, the gamble romares härkomst, wäsende, wijsheet, redelige wandel, loflige regemente, ridderlige bedriffter, herlige segerwinningar ... / vthsatt och tolckat på wårt swenska tungomål, genom Ericum Schroderum. – Stockholm : Ignatius Meurer, 1625
 • Originaltitel: Ab Urbe Condita
 • Originalspråk: Latin