Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Svenska översättningar av folkböcker

Urval

Språkurval

Alla

Om Svenska översättningar av folkböcker

 • Bäckström, P. O.
 • Svenska folkböcker : sagor, legender och äfventyr, efter äldre upplagor och andra källor utgifne, jemte Öfversigt af svensk folkläsning från äldre till närvarande tid. – Stockholm : Bohlin, 1845-1848
 • Prosadikter från Sveriges medeltid / utgifna af G.E. Klemming. – Stockholm : Norstedt, 1887-1889. – (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1, Svenska skrifter ; 91 ; 96-97)

Mer information

 • Carlsson, A. B.
 • Andreas Johannis Arosandrinus
 • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 2 (1920), s. 269-272
 • Innehåll:

  Se fulltext

 • Svenska folkböcker : 1-8 / utgivna av Jöran Sahlgren. – Stockholm : Bokverk, 1946-1956

Mer information

 • Bennich-Björkman, Bo
 • Jacob Gustaf Björnståhl : sago- och viskung i Stockholm på 1820-talet. – Hedemora : Gidlund, 1988
 • Ingår i: Litteraturens vägar : litteratursociologiska studier tillägnade Lars Furuland.
 • Bampi, Massimiliano
 • The reception of the Septem Sapientes in medieval Sweden between translation and rewriting. – Göppingen : Kümmerle, 2007. – (Göppinger Arbeiten zur Germanistik ; 744)
 • Bokens materialitet : bokhistoria och bibliografi : bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt nätverk för editionsfilologer, 14-16 september 2007 / redigerad av Mats Malm, Barbro Ståhle Sjönell & Petra Söderlund. – Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 2009

Mer information

 • Richter, Anna Katharina
 • Transmissionsgeschichten : Untersuchungen zur dänischen und schwedischen Erzählprosa in der frühen Neuzeit. – Tübingen : A. Francke, 2009
 • Wingård, Rikard
 • Att sluta från början : tidigmodern läsning och folkbokens receptionsestetik. – Bokenäset : Frondes, 2011

Referenser

 • Reyncke Fosz : thet är: en skön och nyttigh dicht, full medh wijszheet ... / öfversättning Sigfrid Aron Forsius. – Stockholm : Ignatio Meurer, 1621
 • Originalspråk: Tyska
 • En annan skön historia, om en medicinæ doctoris dotter, ... – Stockholm, 1622
 • Originalspråk: Tyska
 • Historia om Grisilla

 • Apollonii konungens aff Tyro historia. – Uppsala, 1633
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • En skön och merckeligh historia om Grisilla, hwilken war en fattigh torpare dotter, och bleff vnderligen för sina dygder och skickeliga leffuerne aff Gudhi vphögdh til sådan ähra, at hon wardt en mächtigh frw och furstinna .... – Stockholm, 1636
 • Originalspråk: Tyska
 • The siw wijse mestare : huruledhes Pontianus, en keysare vthi Rom, befalte sin son the siw wijse mestarne i händer, at lära the siw frije booklighe konster ... Swåra nyttigh och lustigh at läsa / nyligen förswenskat af Jon Hansson Burman. – Stockholm, 1642
 • Originalspråk: Tyska
 • Een skiön och sanfärdigh historia, om den tohlmodige Helena aff Constantinopel ganska liuflig at läsa. – Stockholm, 1679
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Svenska folksagor / samlade och utgifne af H--d och I--s. (Lorenzo Hammarsköld och Johan Olof Imnelius). – Stockholm : Tryckte hos Johan Imnelius, 1819

Mer information

 • En mycket sannolik historia om Jöns Lundsbrackaolm.). – Uppsala : tryckt hos Em. Bruzelius, 1827
 • Originalspråk: Tyska