Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Om livets mening: betraktelser

  • Bousset, Wilhelm
  • Om livets mening : betraktelser / översättning av August Carr. – Stockholm : Geber, 1924
  • Originalspråk: Tyska
  • Innehåll:

    Wilhelm Boussets egna ord som motto ; Saliga ären I ; Vi bjuda eder att hoppas ; Vår fromhets enkelhet ; Försyn ; Tron ; Trons kraft ; Undret ; Gud i naturen ; Livets mening ; Den som vill vinna sitt liv, måste förlora det ; En människa kan intet taga utan att det bliver henne givet ; Den rätta glömskan ; Vi se såsom i en spegel ; Andens triumf ; Hemligheten i Kristi kors ; Från förgänglighet till härlighet ; Evighetens tröst ; Evigt liv ; Påsk ; Pingst ; Advent ; Jul 1, 2, 3 ; Jesusbetraktelser: 1. Guds rike ; 2. Han undervisar såsom en, som är kallad ; 3. Jesus som läkare ; 4. Jesus bland publikaner och syndare ; 5. Jesus och hans lärjungar ; 6. Han fröjdade sig i anden ; 7. Jag har kommit för att tända en eld ; 8. Saliga äro de, som höra Guds ord och gömma det ; 9. Gud  -  Fader ; 10. Gud  -  domaren ; 11. Den gode Guden ; 12. Syndernas förlåtelse ; 13. Älsken edra fiender ; 14. Vi äro tjänare ; 15. Jesus och äktenskapsbryterskan ; 16. Vägen till livet ; 17. Visheten får rätt i alla sina tjänare ; 18. Den som ej hatar fader och moder, kan ej vara min lärjunge ; 19. Om att väcka förargelse ; 20. Passion