Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Michaelis Neandri, Menniskie spegel, thet är: om menniskian för fallet, effter fallet, effter nyia födelsen, effter vpståndelsen: om menniskiones saligheet, hwarutinnan hon består, hwarigenom hon henne bekommit och behollit hafuer: om then ewigha glädien och frögderjka lijffuet vthi Gudz rijke, theslijkes om Gudz vthkorade, theras ähra och herligheet. Om helffuetit, såsom ock diefflarnas och the otrogne ogudachtiges, förrhenskul fördömde menniskiors ewige jämer, qwaal, grååt och tan

  • Neander, Michael
  • Michaelis Neandri, Menniskie spegel, thet är: om menniskian för fallet, effter fallet, effter nyia födelsen, effter vpståndelsen: om menniskiones saligheet, hwarutinnan hon består, hwarigenom hon henne bekommit och behollit hafuer : om then ewigha glädien och frögderjka lijffuet vthi Gudz rijke, theslijkes om Gudz vthkorade, theras ähra och herligheet. Om helffuetit, såsom ock diefflarnas och the otrogne ogudachtiges, förrhenskul fördömde menniskiors ewige jämer, qwaal, grååt och tan / vthtolkat aff Erico Schrodero. – Stockholm : hoos Ch. Reusner, 1622
  • Originaltitel: Geistlicher Menschen-Spiegel. Das ist: Von dem Menschen vor und nach dem Fall, nach der Auferstehung ...
  • Originalspråk: Tyska