Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Then christelige kyrkiones historia: hwarvthi förhandlas om alla märkelige och namnkunnige saker, som vppå sextonhundrade åhr, räknandes ifrån wår frälsares Jesu Christi födelse in til thenna tijdh, ... sigh tildraghit hafwa. ... : sönderskifftat vthi tree tomos eller deelar. ...

  • Osiander, Lucas
  • Then christelige kyrkiones historia : hwarvthi förhandlas om alla märkelige och namnkunnige saker, som vppå sextonhundrade åhr, räknandes ifrån wår frälsares Jesu Christi födelse in til thenna tijdh, ... sigh tildraghit hafwa. ... : sönderskifftat vthi tree tomos eller deelar. ... / vthtolkat aff Erico Schrodero. – Stockholm : aff translatoris egen typographia, 1635
  • Originalspråk: Tyska